Sunday - Friday

00:00 - 10:00 h: Yesterdays hits, todays favorites

10:00 - 11:00 h: Crescendo Classics 

11:00 - 22:00 h: Yesterdays hits, todays favorites

22:00 - 23:00 h: Crescendo Classics 

23:00 - 00:00 h: Yesterdays hits, todays favorites

 

 

Saturday

00:00 - 10:00 h: Yesterdays hits, todays favorites

10:00 - 11:00 h: Rockballads

11:00 - 12:00 h: Yesterdays hits, todays favorites

12:00 - 16:00 h: Maximaal 80 (non stop 80's)

16:00 - 18:00 h: Yesterdays hits, todays favorites

18:00 - 22:00 h: Maximaal 90 (non stop 90's)

22:00 - 00:00 h: Yesterdays hits, todays favorites

Online radio